Обявление за търг по Заповед № РД-01-55 / 2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно:

Апартамент 2 (източен апартамент) с площ: 75,00 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), находящ се на втори етаж в сградата на Здравна служба гр. Николаево, ул.”Оборище” № 24Б – сграда с идентификатор 51648.501.556.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с включени помещения: баня WC – 4 кв.м. (четири квадратни метра), коридор – 10 кв.м. (десет квадратни метра), кухненски бокс – 8 кв.м. (осем квадратни метра), дневна – 29 кв.м. (двадесет и девет квадратни метра), спалня – 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра) и втора спалня – 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), актуван с Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г.; за срок от 10 години.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота 60,00 лв. (шестдесет лева). Достигнатата на търга наемна цена за първия месец се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

Търгът ще се проведе на 03.04.2020 г.,  от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Повече информация ще намерите в раздел "Търгове и конкурси" (в сивата зона вляво на екрана)