Обявление за търг по Заповед № РД-01-55 / 2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно:

Апартамент 2 (източен апартамент) с площ: 75,00 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), находящ се на втори етаж в сградата на Здравна служба гр. Николаево, ул.”Оборище” № 24Б – сграда с идентификатор 51648.501.556.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с включени помещения: баня WC – 4 кв.м. (четири квадратни метра), коридор – 10 кв.м. (десет квадратни метра), кухненски бокс – 8 кв.м. (осем квадратни метра), дневна – 29 кв.м. (двадесет и девет квадратни метра), спалня – 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра) и втора спалня – 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), актуван с Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г.; за срок от 10 години.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота 60,00 лв. (шестдесет лева). Достигнатата на търга наемна цена за първия месец се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

Търгът ще се проведе на 03.04.2020 г.,  от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит на търга – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 17,00 часа на 02.04.2020 г., по банкова сметка на Община Николаево:

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на  6,00 лева (шест лева)

Тръжната документация за провеждане на търгът може да се закупи всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1, ет. 2 в сградата на Общинска администрация Николаево, срещу невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в срок до 02.04.2020 г. в касата на Община Николаево или по сметка

 BIC – UNCR BGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане – 44 70 00.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търгът - 02.04.2020 г., 17.00 часа.

Оглед на имота може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 10.04.2020 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.

За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, тел. 04330 / 20-40