Обявление за търг по Заповед № РД-01-67 / 2019

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № РД-01-67/ 01.04.2019 г.

На основание Заповед № РД-01-67 / 01.04.2019 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Поземлен имот с идентификатор  51888.33.17 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка тридесет и три точка седемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 20 169 кв.м. (двадесет хиляди сто шестдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; номер по предходен план: 033017, (нула три три нула едно седем). в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 369 / 28.03.2018 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота 443,72 лв. (четиристотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки). Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

Търгът ще се проведе на 13.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие в търга – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 17.00 часа на 10.05.2019 г. по банкова сметка на Община Николаево:

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена, или 44,37 лева (четиридесет и четири лева и тридесет и седем стотинки)

Тръжни документи се закупуват в срок 10.05.2019 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, етаж 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в касата на Община Николаево или по сметка:

 BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД,

клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане – 44 70 00.

Оглед на имота – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация

ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, етаж 2, стая 1, тел. 04330 / 20-40