ОДИТЕН ДОКЛАД

Одитен доклад за резултатите  от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Николаево за 2013г