ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Одитно становище по Годишен финансов отчет за 2013 г. на община Николаево