ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 2117

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 2117

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 129

Необходими документи:
- актуална скица
- документ за собственост
- проект за ПУП

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

 

Процедура по предоставяне на административната услуга: Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Кмета на общината, от него – към Директора на дирекция „ОД и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител.
            Процедурата протича в два етапа:

1./ Обявяване на проект за подробен устройствен план/ на проект за изменение на подробен устройствен план. 2.Одобряване.


            Етап1: Обявяване на проект за подробен устройствен план/ на проект за изменение на подробен устройствен план.
            Служителят подготвя обявление за внесения проект и го съобщава на заинтересуваните лица, спазвайки процедурата, разписана в разпоредбите на чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ. За проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания служителят изпраща обявлението с придружително писмо, подписано от кмета на общината, с обратна разписка и по електронен път за обнародване в "Държавен вестник". Поставя обявлението на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана. Изготвеното обявление се публикува на интернет страницата на общината и един местен вестник - чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.
Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, служителят съобщава внесения проект на заинтересуваните лица като връчва обявлението срещу разписка с положени подписи и дата на връчване или изпраща по пощата с обратна разписка. - чл. 128, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ.
След изтичане на сроковете по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заявителят внася заявление, адресирано до главния архитект на общината за разглеждане и приемане в едномесечен срок на проекта от общински експертен съвет по устройство на територията.- чл. 128, ал.7 от ЗУТ.


                Етап 2: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ на проект за изменение на подробен устройствен план.
                - Когато проектът за ПУП е за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до общинския съвет за одобряване на проекта в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет по устройство на територията. След влизане в сила на решението на общинския съвет, служителят подготвя обявление за взетото решение и го изпраща в 7-дневен срок с придружително писмо, подписано от кмета на общината, с обратна разписка и по електронен път за обнародване в "Държавен вестник" (чл. 129, ал. 1 от ЗУТ). Решението подлежи на обжалване в 30 – дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".(чл. 2,15 ал. 4 от ЗУТ).
                - Когато подробният устройствен план е в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания служителят подготвя в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет заповед на кмета на общината за одобряване. Служителят съобщава Заповедта на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 129, ал. 2 от ЗУТ). Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й.
Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила по реда на чл. 132 от ЗУТ.
След изтичане на законоустановените срокове служители от дирекция „ОД и УТ” съставят в два еднообразни екземпляра констативен протокол за приключване на преписката.
Решението на общинския съвети и/ или Заповедта на кмета (административните актове) се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Решението на общинския съвети и/ или Заповедта на кмета са неразделна част от одобрения проект. Един екземпляр от одобрения проект заедно с административния акт и констативния протокол се съхраняват от служителя безсрочно в дирекция „ОД и УТ”.
Решението на ОбС – Николаево и/ или издадената Заповед на Кмета на общината, другите два екземпляра на одобрения проект и втория екземпляр на констативния протокол се получават в дирекция „ОД и УТ” от заявителя.

Техническа такса: 
За обявяване и одобряване на устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията в регулация и извън регулация – 30.00 лв. за един поземлен имот
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6e08c059-a9e6-42db-881d-3cd6dfa4eb09