Определяне на пожароопасен сезон за 2024 г.

З   А  П  О  В  Е  Д

№ РД- 01-109

гр. Николаево, 13.03.2024 год.

          На основание чл.44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № АП-07-3Д-15/01.03.2024 г. на Областния управител на област Стара Загора

 

НАРЕЖДАМ:

 

          1. Определям пожароопасен сезон за 2024 год. във всички горски територии в община Николаево, считано от 05.03.2024 г. до 30.11.2024 год. включително.

 

         2. Забранявам изгарянето на стърнища, отпадъци и суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за това места.

  3. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

 

         4. Собствениците на горски територии и на лицата, на които са предоставени за управление да подържат повишена бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.

         5. Ръководителите на земеделските кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

 

  6. Кметовете да създадат необходимата организация за участие на доброволци при гасене на пожари в горски територии.

 

         7. Кметовете на кметства да предприемат мерки за изпълнението на предвидените в годишните планове мероприятия за защита на горските територии от пожари.

 

         8. Лице, забелязало пожар в горските територии или в близост до тях, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

         9. Да се спазва схемата за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горските територии. Актуалната информация за възникнали пожари следва да се предава на Дежурните при Областен съвет по сигурност.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението на Община Николаево, чрез публикуването й на официалната интернет страница на Общината и да се предостави на кметовете за поставяне на видно място по населените места.

 

 

 

ИНЖ. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево