ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРЕН ИМОТ - други услуги ОС

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРЕН ИМОТ


Законно основание:
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за общинската собственост (ЗОС)

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – чл. 24а, ал. 7
Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево.

 

Определение
Процедурата предоставя възможност за отдаване под наем на маломерен имот общинска собственост, на физически и юридически лица, подали заявление в Община Николаево с искане за извършване на тази процедура.

 

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентният орган е ОбС Николаево, който със свое Решение определя маломерните имоти за отдаване под наем по реда на чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и кмета на Община Николаево, който сключва договор за една година.
Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

II. Необходими документи
Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице.

III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в Общинска администрация Николаево.

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва към специалист "Земеделие, екология, озеленяване и чистота”, който изготвя необходимият договор и го предоставя за съгласуване на директор на дирекция "Общински дейности и устройство на територията". Готовият договор се подписва от кмета на община Николаево за срок от една година.
Копие от договора се предоставя в дирекция „ФСД и МП”.

IV. Такси:Заплаща се еднократно сумата за наем посочена в договора.