Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава и членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) Николаево - МИ-2023

Изх. № 21-00-5 / 11.08.2023 г. 


ДО

РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
e_mail: paunov@gerb.bg

 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

e_mail: nikola_minchev@abv.bg

e_mail: team@demokrati.bg

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
e_mail: vazrazhdane@vazrazhdane.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
e_mail: chairman@dps.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
e_mail: office@pp-itn.bg

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 75 от Изборния кодекс, Ви каня на 21.08.2023 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, Заседателна зала, за провеждане на консултации за определяне състава и членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) Николаево за провеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Във връзка с назначаване на ОИК Николаево е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1962-МИ / 04.08.2023 г. на ЦИК).         

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на Кмета на общината до ЦИК.

 

            За Ваше улеснение по-долу представяме информация за разпределение на местата в 11-членна ОИК за предстоящите местни избори.

 

 

Разпределение на местата в ОИК –

местни избори 29 октомври 2023 г.

(по чл. 76 от ИК и Решение № 1962-МИ / 04.08.2023 г. на ЦИК)

 

1/ Парламентарно представени партии и коалиции към деня на насрочване на изборите - 31.07.2023 г.

 

 

Парламентарна група

Брой народни представители

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

69

Коалиция „ПП-ДБ“

62

ПП „Възраждане“

37

ПП „Движение за права и свободи“

36

Коалиция „БСП за България“

23

ПП „Има такъв народ“

11

 

            Съгласно чл. 76, ал. 4, т. 1 от ИК членовете на ОИК за община с до 150 избирателни секции (разпоредбата, в която попада Община Николаево) е до 11 членове.

 

При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели (до четирима, но не по-малко от двама) и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 31.07.2023 г., като се използва метода на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

 

 

2/ Разпределение за 11-членна ОИК по партии и коалиции

 

Партия / Коалиция

 

Брой членове

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

3

Коалиция „ПП-ДБ“

3

ПП „Възраждане“

2

ПП „Движение за права и свободи“

1

Коалиция „БСП за България“

1

ПП „Има такъв народ“

1

Общо

11

  

Приложение:

Решение № 1962-МИ / 04.08.2023 г. на ЦИК ведно с образец на декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията по чл. 80, ал.3 от Изборния кодекс.


Забележка: В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които нямат представителство в 49-то Народно събрание.

 

С уважение,

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево