Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Николаево за 2023 година

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Николаево Николай Кънев кани местната общност, представителите на бизнеса и НПО, второстепенните разпоредители с бюджет и всички заинтересовани лица на Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Николаево за 2023 г.

 

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Николаево за 2023 г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.
Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства,   юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията   на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да сте съпричастни.
Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджет за 2023 г., можете да изпращате на електронната поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, както и в Кметствата  по населени места и деловодството на Община Николаево, най- късно до два дни преди публичното обсъждане.
 
Публичното обсъждане ще се проведе на 22 август (вторник) 2023 г. от 11:00 часа в Заседателна зала при Община Николаево.
 
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
 

Николай Кънев
Кмет на Община Николаево