Покана – обявление за обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Покана – обявление  за обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) за периода 2021-2027 г. image

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Николаево е изготвила и публикува на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 05.12.2021 г.   ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 г.  

Планът за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 г. Основната цел на ПИРО Николаево е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 05.12.2021г., включително, като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net или на адрес: 6190 гр. Николаево, Община Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9.

Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено,  поради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината. В тази връзка Общинска администрация Николаево отправя настоящата покана - обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Проект на Плана ще намерите в прикачения файл. 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево