Решения на ОбС Николаево №№ 286-293 от заседание, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 29

РЕШЕНИЕ

286

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

МОТИВИ:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпило заявление с вх. № 94Г-00-50/05.10.2021 г. от Генка Йорданова Йорданова, ЕГН 8408015773, от с. Нова махала, общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделски земи от ОПФ за срок от 10 /десет/ години, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 51888.49.22 находящ се в землището на с. Нова махала, общ. Николаево и

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.49.11 находящ се в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, (6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 5, бр. 25 от 2012 г.), «Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения;», в която хипотеза попада настоящият случай.

Заявителят Генка Йорданова е била ползвател на гореописаните имоти от 01.10.2014 год. до 30.09.2021 год. и през този период е засадила земеделските земи с трайни насаждения – маслодайна роза.

Предстои й кандидатстване по мярка от „Програма за развитие на селските райони“, за което й е нужно наемане на имота за срок от минимум седем години, считано от 01.10.2021 год. 

Цената при отдаване под наем на земеделски земи, е определена с Решение № 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята при неполивни условия е 22,00 лв./дка. за земи V -VI категория.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г., като в  Раздел V-Б допълва таблица 2,

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

  80

ПИ с идентификатор 51888.49.11

плана на с. Нова махала

№ 112 / 23.05.2014 г.

Земеделска земя

 с площ 4238 кв.м.

81

 

ПИ с идентификатор 51888.49.22

плана на с. Нова махала

№ 113 / 23.05.2014 г.

Земеделска земя

 с площ 13163 кв.м.

 

2. Дава съгласие да се отдадат на Генка Йорданова Йорданова, с. Нова махала, общ. Николаево, под наем без публичен търг, общинските поземлени имоти, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 51888.49.22 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка четиридесет и девет точка двадесет и две) е с площ 13,163 дка. (тринадесет  декара сто шестдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Етерично – маслодайна роза. Категория на земята: VI (шест). Номер по предходен план: 049022 (нула четири девет нула две две) в землището на с. Нова махала, общ. Николаево.

 Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 113/ 23.05.2014 г.

- Поземлен имот с идентификатор 51888.49.11 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка четиридесет и девет точка единадесет) е с площ 4,238 дка. (четири декара двеста тридесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Етерично – маслодайна роза. Категория на земята: VI (шест). Номер по предходен план: 049011 (нула четири девет нула едно едно) в землището на с. Нова махала, общ. Николаево.

 Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 112/ 23.05.2014 г.

3. Определя годишна наемна цена в размер на 22,00 лв. / дка (двадесет и два лева за декар), съгласно Решение 14 / 29.12.2015 г., и срок за отдаване под наем за 10 (десет) години.

4. Възлага на  Кмета на Община Николаево да  сключи договори за наем, при условията на настоящото решение.

 

        

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

287

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 12 ноември 2021 г.

МОТИВИ:

            В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-4/11.10.2021 г., за провеждане на извънредно неприсъствено заседание, което ще се проведе при дистанционна форма работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа ZOOM на 12 ноември 2021 г., от 11:00 часа.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

  1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от друга страна като ползвател.
  2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като ползвател.
  3. Други.

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

            Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 10, ал. 5, т. 5 и чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Общински съвет Николаево и по двете точки от дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 12 ноември 2021 г., от 11:00 часа, като гласува с „Против“ и „Въздържал се“ не дава мандат на кмета на Община Николаево да подкрепи направените предложения на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, с писмо изх. № АВиК-ОС-4/11.10.2021 г.,

 

        

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

Х

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж. Румяна Димитрова Чергеланова

 

 

Х

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

 

Х

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- няма „против” - 9, „въздържали се– 3

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

288

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево с проект „Работилница за културни инициативи” по Процедура, първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)”, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”

МОТИВИ:

Община Николаево има възможност да кандидатства с проект „РАБОТИЛНИЦА ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ” по Процедура, ПЪРВА ПOKAHA ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)”, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор (ПО) на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, обяви Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)”.

Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата.

Резултат 3 цели да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата двустранен процес. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до културата на етнически и културни малцинства и до културните процеси в страната, да засили тяхната ангажираност. както и ангажираността на мнозинството чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната история на България.

 

Програмата ще финансира проекти в рамките на следните идентифицирани програмни области, а именно:

          Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с националното, регионалното и местното развитие;

          Документиране и достъпност на културата и културното наследство;

          Предприемачество в областта на културата;

          Развитие на публики, включително ангажирането на xopa в различни културни, информационни и образователни дейности;

          Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен.

 

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на горните условия. Планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представители на уязвимите групи от всички общини — партньори по проекта.

Допустими партньори от България: Всички нетърговски, публични и частни организации, включително неправителствени, установени като юридически лица в България, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

По настоящото проектно предложение Община Николаево в партньорство с НЧ „Васил Левски 1923” - гp. Николаево и партньор от страните донори планират да създадат „Работилница за културни инициативи”. На територията на НЧ ,.Васил Левски 1923“ - гp. Николаево за период от дванадесет месеца ще бъдат организирани различни по характер и тематика мероприятия. В тези мероприятия изявени творци /роми и нероми/ от различни области ще работят с деца и младежи от общността под формата на различни културно образователни кръжоци /работилници/.

Целите на проектното предложение са:

-          Създаването на културни и образователни инициативи, насочени към представяне на културата на етнически и културни малцинства. вкл. с участието на представители на тези групи.

-         Представяне на устойчиви модели на културно сътрудничество, събития и развиване на публика.

-          Надграждане или създаване на образователни форми и дейности за обучение по изкуства. за обмен на културен опит и знания и за популяризиране на различни култури и получаване на нов симбиозен продукт.

-          Подобряване на положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения /капацитет и/или като път към образованието; стимулиране на културното сътрудничество, образователната дейност, обмена между професионални и непрофесионални артисти.

-          Насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между организации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност.

По настоящата процедура се допускат разходи за ДНА и ДМА, като в случая се предвижда закупуването на озвучителна техника за сцената на читалището, материали и консумативи необходими за реализирането на дейностите.

Минимален и максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 25 000 (двадесет и  пет хиляди) евро;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 75 000 (седемдесет и  пет хиляди) евро;

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е:

До 100% от общите допустими разходи по проекта за публично-правните органи;

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

                    1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проект: „РАБОТИЛНИЦА ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ” по Процедура, ПЪРВА ПOKAHA ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)”, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“;

                   2.Дава съгласие за поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания;

 

                   3.Дава съгласие за поемане на ангажимент да не променя собствеността и предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 (пет) години след одобрението на окончателния доклад на проекта;

                 4.Дава съгласие, за поемане на ангажимент за това, 5 години от одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор, след като проектът включва ремонтни работи и покупка на материални и нематериални активи, общината да се задължи да използва материалните и нематериални активи и пространството /сградата, предмет на ремонтните работи, единствено за целите на проекта. Пространството /сградата ще функционира през целия период на устойчивост.

 

5.Дава съгласие, за поемане на ангажимент за осигуряване на достатъчен pecypc за поддръжката на всички сгради ремонтирани и оборудвани по проекта в продължение на най-малко 5 (пет) години след завършването на проекта.

 

            6.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж. Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

289

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на Община Николаево 2022-2024 година

 

МОТИВИ:

Съгласно Решение № 64 на Министерски съвет от 22.01.2021 г. за бюджетна процедура за 2022г., Министерство на финансите с БЮ – 5 от 04.10.2021 година дава указания за втори етап на Проектобюджет за 2022 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. С тези указания стартира втория етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2022-2024 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Проектобюджет за 2022 г. и бюджетните прогнози за периода 2023-2024 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2021 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Опазване на околната среда и инвестиране в пречиствателна станция за отпадъчни води, вътрешна канализационна и водопроводна мрежа:

            - подмяна на водопроводна мрежа в община Николаево;

4. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на проектобюджет за 2022 година и прогноза за периода 2023-2024 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022-2024 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията;

ü Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

            Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2022-2024г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2021 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2021 година – 650 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2021г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2021 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

            Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2022-2024 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2021 г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е в размер на 259 900 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на МФ/.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

            Общински съвет Николаево не одобрява бюджетна прогноза на Община Николаево за 2022-2024 година

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

Х

4.

Иван Атанасов Иванов

 

 

Х

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

 

Х

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

 

Х

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

  

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 4 „против” - 3, „въздържали се– 5

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

290

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Недялка Асенова Йорданова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, „въздържали се– няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

291

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Елка Добринова Асенова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, „въздържали се– няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

292

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29


 

                ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2021 г.

  

На основание чл. 70, ал. 2, т. 5, във връзка с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево отложи гласуването на Решение за актуализация на Разчета на Капиталови разходи през 2021 година. /Приложение №10 и Предложение №11/ за следващо свое заседание. 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, „въздържали се– няма 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

293

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29

 

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Николаево

 

МОТИВИ:

На своята редовна сесия в края на месец август 2021 г. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 2 пред.-5 излезе с Декларация с която във връзка с депозирано заявление от г-н Юсеин Юсеинов Юсменов прекрати пълномощията му като Председател на Об С Николаево без да ги обсъжда и гласува. Близо три месеца съвета функционира без своя ръководител.

Навлизането в есенно-зимния период, наличието на съществено ограничаване на предвидените в чл. 25 от ЗМСМА правомощия, обективните причини, поради които трима общински съветника не могат да изпълняват задълженията си до края на годината, предстоящата заплаха от четвъртата вълна на пандемията, необходимостта от вземане на оперативни решения и други-налагат нуждата от неотложен избор на нов Председател на Об С Николаево. Това е наш вътрешен проблем, който следва да бъде разрешен единствено и само от Об С.

Пътят на това Решение ще мине през ясно разписаните правила и процедури по ЗМСМА и ГЛАВА ВТОРА от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Тъй като на предната сесия през месец септември 2021 г. не бе избран председател на Общинския съвет, сме поставени в хипотезата на чл. 12, ал. 6 пред. последно от Правилника на Об С Николаево.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

Избира за Председател на Общински съвет Николаево – Христо Нейков Христов

  

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 7 „за“

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево