Покана за изразяване на интерес

П О К А Н А

Към заинтересованите страни от община Николаево и община Гурково, представители на стопанския и нестопанския сектор, за заявяване на интерес за включване в местното партньорство за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ между представители на публичния (общини), стопанския и нестопанския сектор на територията.

Местно партньорство включва представители на аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията общности, включително свързани със Синия растеж.

Партньорството трябва да е формирано от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни.

Седалището на лицата, изразили желание за участие в местното партньорство, следва да е на територията на общините Николаево, или Гурково.

Срок за подаване на заявления за изразяване на интерес до: 07.02.2024, на имейл адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net или на адрес: гр. Николаево, ул. Георги Бенковски №9

Лице за контакти: Диляна Петрова

Приложение: Образец на Заявление за интерес


******************

ДО

……………………

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

Подписаният/ата.......................

(Трите имена)

В качеството ми на .................................

 (управител(и), изпълнителен директор (и), друг вид представителство)

 

на………………………..- заинтересовано лице,

(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес):……………………………………………………………………………………………………………….

ЕИК/БУЛСТАТ…………..

Заявявам, че представляваното от мен ……………………. /юридическото лице/, е заинтересовано за включване в местно партньорство по Процедура „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г.

 

 

Дата:……………                                                                              ЗАЯВИТЕЛ:

                                                                                                          /име, фамилия, подпис/