Покана за изразяване на интереси

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на община Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.nikolaevo.net.

 

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.  Основни изисквания:

  • да са физически лица;
  • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност  Стоматология;
  • да имат професионален опит не по-малък от 2 година като зъболекар;
  • да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
  • да притежават компютърна грамотност;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
  • да не са участвали в разработването на Проект Социално включване” на община Николаево.

 

1.2. Специфични изисквания:

 

Ще се счита за предимство:

  • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства и в областта на здравеопазването.

 

            2. Условия на поканата

 

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на  18.09.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

 

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                                      - 30

(2)  квалификации и компетентност за изпълнение на заданието            - 70

 

                                                                                       Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 10:00 до 16:00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:

obnikolaevo@mail.bg

- на хартия на адрес:

Област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево 6190, ул.”Георги Бенковски” № 9