Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 08.12.2021 г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 08.12.2021 г. image

Изх. № 05-00-266/03.12.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито извънредно заседание на Общински съвет-Николаево на 08.12.2021 г. /сряда/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-265/03.12.2021 г. Относно: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                  Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти”

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево