Решения на ОбС Николаево №№ 294-304 от заседание, проведено на 30.11.2021 г., Протокол № 30

РЕШЕНИЕ

294

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

 

ОТНОСНО: Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбран общински съветник и допълване състава на Общински съвет Николаево

 

МОТИВИ:

В деловодството на Об С Николаево постъпи Решение №86/18.11.2021 г. на ОИК гр. Николаево относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник на следващия по листата кандидат от ДПС.

            ОИК гр. Николаево в резултат от предоставените и писмени доказателства е намерила за установено следното: Лицето Юсеин Юсеинов Юсменов е подало заявление за предсрочно прекратяване на правомощията му съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА по установения законов ред. При това положение Общинска избирателна комисия гр. Николаево следва да прекрати правомощията му по изискванията на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА. Същото така и на основание горепосочения текст ОИК следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат от ПП „Движение за Права и Свободи“- ДПС, а това е лицето Юлиан Сашев Атанасов.

 

            Поради това и на основание Решение №86/18.11.2021 г. на ОИК гр. Николаево и във връзка с чл. 30, ал. 4, т .3 и ал. 6, 7 и 8 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Прекратява предсрочно правомощията на Юсеин Юсеинов Юсменов, като общински съветник от ДПС и на негово място приема новоизбрания общински съветник от листата на ДПС Юлиан Сашев Атанасов.

 

Участвали в гласуването 8 общински съветника, от които за – 8, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

295

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание по чл.125 ЗУТ и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за кв „Възраждане“ в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора при спазване предвижданията на действащия общ устройствен план на община Николаево

МОТИВИ:

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по компетентност Техническо задание по чл.125 ЗУТ и разрешаване допускане за изработване на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Николаево: 51648.501.824; 51648.37.826; 51648.37.827; 51648.37.828; 51648.37.829; 51648.37.830; 51648.37.831; 51648.37.832; 51648.37.833; 51648.37.834; 51648.37.835; 51648.37.836; 51648.37.837; 51648.37.838; 51648.37.839; 51648.37.840; 51648.37.841; 51648.37.842; 51648.37.843; 51648.37.844; 51648.37.846; 51648.37.111 и 516648.37.97 - собственост на община Николаево с АЧОС № 178/27.03.2019 г.; № 179/27.03.2019 г.; № 175/27.03.2021 г.; №177/27.03.2019 г.; № 37/01.04.2019г.; № 163/13.07.2009 г.; № 38/01.04.2019 г.; №39/01.04.2019 г.; №40/01.04.2019 г.; №36/01.04.2019; №73/02.04.2019 г.; №74/02.04.2019 г.; №75/02.04.2019 г.; №76/02.04.2019 г.; №77/02.04.2019 г.; №78/02.04.2019 г.; №79/02.04.2019 г.; № 81/02.04.2019 г.; №80/02.04.2019 г.; № 39/21.04.2019 г.; № 8/22.04.2005, находящи се в кв. „Възраждане“ за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ.

Съгласно изискванията чл.124а ал.1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на Общинския съвет. Съгласно изискванията чл.124б ал.1 от ЗУТ с разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план се одобрява и заданието по чл.125 ЗУТ. Техническото задание е изготвено съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ и отговаря на устройствените норми за проектиране. Заданието е разгледано и прието без забележки на заседание на Общинския експертен съвет с решение № 1 по протокол от 15.11.2021 г. Общинския експертен съвет предлага на компетентния орган да одобри техническото задание чл.125 ЗУТ и издаде разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и застрояване за имоти: 51648.501.824; 51648.37.826; 51648.37.827; 51648.37.828; 51648.37.829; 51648.37.830; 51648.37.831; 51648.37.832; 51648.37.833; 51648.37.834; 51648.37.835; 51648.37.836; 51648.37.837; 51648.37.838; 51648.37.839; 51648.37.840; 51648.37.841; 51648.37.842; 51648.37.843; 51648.37.844; 51648.37.846; 51648.37.111 и 516648.37.97 собственост на община Николаево. Начин на урегулиране на поземлените имоти - съгласно чл.17 и чл.19 от ЗУТ.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 2 и т.3, и чл. 19 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 124б, ал. 1 от и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява представеното Задание по чл.125 ал.1 от ЗУТ на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ;

 

2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, и чл.3 от ППЗОЗЗ разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация за имоти 51648.37.111 и 516648.37.97, представляващи земеделска земя за процедура за промяна предназначението й за неземеделски нужди, и ПЗР на имоти с идентификатори 51648.501.824; 51648.37.826; 51648.37.827; 51648.37.828; 51648.37.829; 51648.37.830; 51648.37.831; 51648.37.832; 51648.37.833; 51648.37.834; 51648.37.835; 51648.37.836; 51648.37.837; 51648.37.838; 51648.37.839; 51648.37.840; 51648.37.841; 51648.37.842; 51648.37.843; 51648.37.844; 51648.37.846, които са урбанизирана територия, НТП – за ниско застрояване. Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на Наредба №8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Проектът ще послужи пред Комисията  по чл.17 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. Преписката - ПРЗ да се окомплектова с геодезическо заснемане, актуални скици на имотите и актовете за общинска собственост и всичко необходимо по ЗОЗЗ, ЗУТ и ППЗОЗЗ.

 

3.Възлага на кмета на община Николаево да извърши необходимите процедури по реда на ЗУТ, ЗОЗЗ за изпълнение на заданието чл.125 ЗУТ.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

-

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 9 общински съветника, от които за – 9, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

296

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Временно ползване на бюджетни средства от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова махала

МОТИВИ:

В Общинска администрация Николаево постъпи писмо вх. № 23-00-53 / 11.10.2021 г. от Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, в което молят за временно ползване на бюджетни средства от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова махала, в размер на 2 200 лева. Средствата трябва да се прехвърлят от отчетна група „Бюджет“ на училището – в отчетна група „СЕС“ на училището. Същите ще се използват за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“, BG05M20P001-2.011-0001, по който НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова махала е бенефициент. Срокът на възстановяване на средствата следва да е до 31.12.2021 година.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова махала, за временно ползване, на бюджетни средства в размер на 2 200 лева, които да се прехвърлят от отчетна група „Бюджет“ на училището - в отчетна група „СЕС“ на училището.

Определя срок на възстановяване на средствата от училището – до 31.12.2021 година.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

297

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Диана Йоскова Денчева от гр. Николаево сумата от 1000 /хиляда/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

298

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Дешка Маркова Бончева от с. Елхово сумата от 500 /петстотин/ лева.

 

2. Общински съвет-Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

299

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Шинка Михайлова Иванова от гр. Николаево сумата от 200 /двеста/ лева.

 

2. Общински съвет-Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

300

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Мехмед Ахмедов Ибрямов от гр. Николаево, по така направеното предложение.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

301

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Анка Кирилова Здравкова от гр. Николаево, по така направеното предложение.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

302

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Анета Атанасова Стефанова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет-Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

303

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Ангел Енчев Михов от с. Едрево, община Николаево сумата от 500 /петстотин/ лева.

 

2. Общински съвет-Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.


ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

304

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Ярослав Симеонов Асенов от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет-Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево