Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 10.08.2022 г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 10.08.2022 г. image

Изх. № 05-00-189/05.08.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Извънредно Заседание на Общински съвет-Николаево на 10.08.2022 г. /сряда/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-182/21.07.2022 г. Относно: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 година, в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител

 

 

 

2. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево