Прекратяване на конкурса за директор на Дирекция ОДУТ в Общинска администрация Николаево, обявен по реда на ЗДСл

Общинска администрация Николаево уведомява, че поради липса на коректно подадени в срок заявления за участие, обявеният по ЗДСл конкурс за директор на Дирекция ОДУТ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево е прекратен със Заповед № РД-01-245 / 05.08.2022 г. на Кмета на Общината.