Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 19.04.2022 г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 19.04.2022 г. image

Изх. № 05-00-84/11.04.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито извънредно заседание на Общински съвет-Николаево на 19.04.2022 г. /вторник/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-75/01.04.2022 г. Относно: Приемане бюджета за 2022 г. на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-76/01.04.2022 г. Относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на Община Николаево 2023-2025 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-65/22.03.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-46/08.03.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-82/08.04.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-17/20.01.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-47/08.03.2022 г. Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-83/11.04.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-72/31.03.2022 г. Относно: Процедура по ликвидиране на съсобственост в недвижим имот в с.Едрево, община Николаево, обл. Стара Загора, възникнала в  изпълнение на  плана за регулация на с. Едрево за УПИ І-248 кв.30, одобрен със заповед № 21 / 08.02.2002 г. на кмета на Община Николаево, чрез продажба на частта на общината, съставляваща поземлени имоти с проектни идентификатори 27070.501.540 и 27070.501.539, и откупуване на частта от имот 27070.501.248, които попада в улица, съставляваща имот с проектен идентификатор 27070.501.538.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

10. Докладна записка с вх. №05-00-81/08.02.2022 г. Относно: Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2022 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

 

11. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево