ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ относно процедура по ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

Относно:    Предстоящо обявяване на процедура по ЗОП с предмет: Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Oбщина Николаево планира провеждане на процедура по ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”. Извозването и предаването на отпадъците ще се извършва на депо за неопасни отпадъци на Община Гурково. 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 ЗОП, която е в сила от 01.03.2019 г., Възложителите изчисляват прогнозната стойност на обществените поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определени в резултат на пазарни проучвания или консултации.

В тази връзка и с оглед на чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП, Община Николаево, в качеството си на Възложител, събира индикативни оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП, като публикува в профила на купувача цялата необходима информация.

 

- Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности в настоящата пазарна консултация не са обвързващи в случай на последващо участие при възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като те имат единствено за цел, да бъдат сравнени и анализирани и на основание това, да бъде определена прогнозна стойност във връзка с плануването на обществената поръчка.

- Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на плануваната за възлагане обществена поръчка.

- Всички заинтересовани страни могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.

                 - Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Наименование на офертата

2. Срок на валидност на офертата (не по-кратък от 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

3. Дата на издаване, подпис и печат на офертата

4. Ценово предложение

 

Индикативни оферти моля да изпращате до 17:00 часа на 02.01.2020г. на адреса на Община Николаево:

 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

гр. Николаево 6190

ул. „Георги  Бенковски” № 9

тел: 04330 / 20-40

факс: 04330/ 21-21

e-mail: obporuchki@nikolaevo.net

 

 

 

Приложения:

1. Техническа спецификация;

2. Образец на Ценово предложение;