Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” и на проект „Реконструкц

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” и на проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в ГР. НИКОЛАЕВО, община Николаево” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

и във връзка с Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” - София за отстраняване на липси и неясноти,

моля да представите количествено-стойностна сметка за позиция „Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток” за гореспоменатите обекти.

 

 

Индикативните оферти следва да бъдат внесени в деловодството на Община Николаево в срок до 17:00ч. на 11.09.2017г., на адрес: гр. Николаево, ул. Г. Бенковски № 9.

Приложения:

1/ Образец на количествено-стойностна сметка- 1 бр;