Покана за свикване на редовно общо събрание на настоятелството на НЧ ,,Къньо Едрев Папазов 1928” с.Едрево - за 30.03.2024 г.

                                        ПОКАНА

 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за народните читалища, читалищното настоятелство при Народно читалище „Къньо Едрев Папазов 1928“ с. Едрево свиква редовно общо отчетно - изборно събрание на читалищните членове.

       Събранието ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 12:00 ч. в салона на народно читалище „Къньо Едрев Папазов 1928“ с. Едрево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Прием на нови членове

2.     Отчет за дейността на читалището за 2020 -2023 г.

3.     Отчет на Проверителната комисия за 2023 г.

4.     Приемане на ГФО за 2023 г.

5.     Вземане решение за разпределение на финансовия резултат на читалището за 2023 г.

6.     Приемане на бюджета на читалището за 2024 г.

7.     Освобождаване на членовете на читалищното настоятелство и Председателя поради изтичане на мандата.

8.     Освобождаване на членовете на Проверителната комисия поради изтичане на мандата.

9.     Избор на Читалищно настоятелство и Председател.

10.Избор на Проверителна комисия.

     11.Разни.

Съгласно чл. 15 ал. 3 от Закона за народните читалища в случай, че на обявената дата, място и час не се явят необходимия брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място, на същата дата и при същия дневен ред.

Настоящият дневен ред е приет и утвърден от читалищното настоятелство на заседание от 13.03.2024 г.

                              

Читалищно настоятелство при НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“ с. Едрево