Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.03.2024 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.03.2024 г. image

Изх. № 05-00-89/ 22.03.2024 г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация се

 

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 28.03.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Анализ с Вх. № 03-00-72/13.03.2024 г. Относно: Дейността на Участък- Гурково при Районно управление – Казанлък за 2023 година.

 

Вносител: Александър Димов, Началник Участък-Гурково

Докладва: Александър Димов, Началник Участък-Гурково

 

2. Докладна записка с вх. № 05-00-76/19.03.2024 г. Относно: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето – 2023 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Общински съвет Николаево

Докладва: Николай Петров, Председател на комисия по социална политика

 

3. Докладна записка с вх. № 05-00-77/19.03.2024 г. Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2024 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Общински съвет Николаево

Докладва: Николай Петров, Председател на комисия по социална политика

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-75/19.03.2024 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево пред Фонд „Социална Закрила“ към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане, по целева програма за „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Стилиана Станева, гл. спец. Социални дейности П.П

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-85/22.03.2024 г. Относно: Определяне на представител на община Николаево за участие в Общото събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Николай Петров, Председател на комисия по социална политика

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-81/20.03.2024 г. Относно: Определяне на годишната наемна цена на пасища, мери и ливади за стопанската 2024-2025 година

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-82/20.03.2024 г. Относно: Приемане на годишен отчет за 2023 година по изпълнение на «Програма за управление на дейностите по отпадъците» на територията на Община Николаево.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-79/20.03.2024 г. Относно: Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между Иво Илиев, от една страна, като дарител и ОБЩИНА НИКОЛАЕВО от друга страна, като надарена на: Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1287 (пет едно шест четири осем, точка, четири осем, точка, едно две осем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес гр. Николаево, с проектна площ 67 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване – За второстепенна улица; стар идентификатор 51648.48.641; при съседи 51648.48.638, 51648.48.1286, 51648.48.642, 51648.48.77, 51648.48.82

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт. „ОС и ИД“

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-80/20.03.2024 г. Относно: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Живка Попова-гл. специалист КРС

10. Докладна записка с вх. № 27-00-78/20.03.2024 г. Относно: Разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

11. Докладна записка с вх. № 27-00-83/20.03.2024 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2024 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Диляна Петрова, Ст. експерт Инвестиции и ОП

 

12. Докладна записка с вх. № 27-00-70/11.03.2024 г. Относно: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2024 г. -  Приложение № 6, прието с  Решение № 40/16.02.2024 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2024 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

13. Докладна записка с вх. № 27-00-84/20.03.2024 г. Относно: Одобряване на тригодишната бюджетна прогноза – първи етап на Община Николаево 2025-2027 година.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

14. Докладна записка с вх. № 27-00-86/22.03.2024 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

15. Докладна записка с вх. № 27-00-87/22.03.2024 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

16. Докладна записка с вх. № 27-00-88/22.03.2024 г. Относно: Постъпили молби от граждани в деловодството на Община Николаево с искане за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

 

 

 

17.Точка „Разни“

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ /П/

Председател на Общински съвет Николаево

 

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет-Николаево, ще заседават съвместно на 26.03.2024 /вторник/ от 15,00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Николаево.