ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община НИКОЛАЕВО за периода 2014-2020

                                     Уважаеми дами и господа,


На 11.12.2013 г. (сряда) от 17:00 часа в залата  на  читалище „В.Левски ”гр. Николаево ще се проведе обществено обсъждане на проект  на Общински план за развитие на Община НИКОЛАЕВО за периода 2014-2020 г.
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община НИКОЛАЕВО за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община НИКОЛАЕВО, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област СТАРА ЗАГОРА за периода до 2020 г., от друга.
 По време на общественото обсъждане ще бъде представени:

1.Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. SWOT-анализ.

3. Визия, цели и приоритети за развитие на общината за определения

период - 2014-2020 година

4. Индикативна финансова таблица

5. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение

6.Предварителна оценка на ОПР Николаево 2014-2020 г

 

 Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Кметът на Община Николаево отправя покана за участие в срещата, на която ще бъдат представени предложенията за визия на Община Николаево, силните и слаби страни, възможности и заплахи, както и приоритетите за развитие на общината .

 

 

С уважение,                         

К.Косев- Кмет на Община Николаево

 

 

Допълнение: Проект на горепосочените материали, които ще се обсъждат на 11.12.2013г  можете да намерите в канцеларията на Зам.-Кмета на Община Николаево на хартиен носител.