Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” - етап 3.3

В Община Николаево стартира  осъществяване на Етап 3.3  за  набиране на кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз .

Той включва набиране на кандидати за лични асистенти и потребители на социалната услуга „Личен асистент”.

Приемането  на документи от кандидатите за потребители и лични асистенти  по Етап 3.3  бе в срок  от 11.11.2013г до 15.11.2013г включително.

Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършви от специалисти – служители на дирекция „Социално подпомагане” Гурково.

Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Николаево  проведе заседания и изготви  Списъци  на кандидат - потребителите и на личните асистенти,  подали документи в Община Николаево, които ще бъдат включени в реализацията на проекта от 02.01.2014 година.

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Николаево като партньор по проекта на Агенцията за социално подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”