Покана за установяване на местно партньорство

Покана за установяване на местно партньорство image

ПОКАНА

за установяване на местно партньорство

Уважаеми съграждани,

Уважаеми представители на неправителствения сектор,

Уважаеми представители на бизнеса!

Общини Мъглиж и Николаево имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публична среща, относно възможността за формиране на ново местно партньорство, а на по-късен етап и на местна инициативна група, както и за участие с проектно предложение (с водещ партньор Община Мъглиж) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610, реализирана по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР). подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините, неправителствения сектор и бизнеса, и да се разработи стратегия за водено от общностите местно развитие, съгласно изискванията на интервенцията за водено от общностите местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Срещата ще се проведе на 29.06.2022 г. от 16:00 часа в заседателната зала на община Мъглиж, пл. "Трети март" 32 при следния дневен ред:

1.     Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие"

2.      Обсъждане на приоритети за местно развитие на общинните и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика.

3.      Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а на по-късен етап и формиране на местна инициативна група.

Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.

 

                                              От Общинска администрация Мъглиж и Общинска администрация Николаево