Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 23.12.2020 г.

Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 23.12.2020 г. image

Изх. 05-00-312/18.12.2020  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 23.12.2020 г. /сряда/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №05-00-303/14.12.2020 г. Относно: Удостояване със най-високото Отличие на Общински съвет Николаево - звание „Почетен гражданин на гр. Николаево“, което се присъжда за особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения живот.

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

 

      2. Докладна записка с вх. №05-00-302/14.12.2020 г. Относно: Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3 и приемане на проект за Решение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с предложените промени.

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател на временната комисия по изготвянето на Правилника

 

                3. Докладна записка с вх. №05-00-304/14.12.2020 г. Относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов, Председател на комисията по устройство на територията

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-310/18.12.2020 г. Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно – делегирана дейност.

 

                  Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: И. Кишева, гл. експерт „Програми и Проекти“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-311/18.12.2020 г. Относно: Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., по подмярка    7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, обл. Стара Загора, сключен между Община Николаево и ДФ „Земеделие“

 

                  Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

6.Докладна записка с вх. №27-00-307/15.12.2020 г. Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 год.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-305/15.12.2020 г. Относно: Отмяна на Решение № 66//28.02.2020 г. на Общински съвет Николаево за разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 /19.12.2013 г., за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-306/15.12.2020 г. Относно: Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Д. Петкова, Дир. Дирекция ФСДМП

 

9. Докладна записка с вх. №05-00-309/17.12.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: инж. Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-281/18.11.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

11. Докладна записка с вх. №27-00-250/22.10.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

12. Докладна записка с вх. №27-00-256/23.10.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

13. Докладна записка с вх. №27-00-308/16.12.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

14. Докладна записка с вх. №27-00-255/23.10.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                15. Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

            Председател на Общински съвет Николаево