Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 26.11.2020 г.

Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 26.11.2020 г. image

Изх. 05-00-283/19.11.2020  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-278/18.11.2020 г. Относно: Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на Община Николаево, Дейност 619 – „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие“, Параграф 10-30 – „Текущ ремонт“ – 14 000 лв. в Извънбюджетна сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Процедура BG05M90PO01-2.001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Проект BG059OP001-2.101-0149-C01 „Патронажна грижа в община Николаево”

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                2. Докладна записка с вх. №27-00-279/18.11.2020 г. Относно: Вътрешна корекция по бюджета на Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-282/18.11.2020 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

                4. Докладна записка с вх. №27-00-280/18.11.2020 г. Относно: Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община Николаево за обект „Реконструкция вътрешен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=120 куб. м. – II и III етап от точка до НВ=120 куб. м.“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Иван Павлов, зам. кмет на Община Николаево

 

                5. Докладна записка с вх. №27-00-277/18.11.2020 г. Относно: Промяна на част от общински имот с идентификатор по кадастралната карта на село Нова махала от 2010 год. 51888.501.629, съставляващ УПИ І-629 кв. 11 по регулационния план на село Нова махала, община Николаево, обл. Стара Загора в характера на собствеността му – от публична в частна общинска собственост.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Кадастър и регулация“

 

               

               6. Докладна записка с вх. №27-00-284/20.11.2020 г. Относно: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Кадастър и регулация“

 

 

                7.Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

            Председател на Общински съвет Николаево