Покана за заседание на ОбС Николаево - за 25.05.2023 г.

Покана за заседание на ОбС Николаево - за 25.05.2023 г. image

Изх. № 05-00-103 / 19.05.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 25.05.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-98 / 15.05.2023 г. Относно: Поощряване на наш съгражданин за постигнати лични успехи.

 

      Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

     Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-100/17.05.2023 г. Относно: Продажба на поземлен имот, находят се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построени сгради в имота.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-101/17.05.2023 г. Относно: Продажба на поземлен имот, находят се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построени сгради в имота.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-102/17.05.2023 г. Относно: Определяне на представител на Община Николаево, в общото събрание на новосформираното публично – частно партньорство между Община Мъглиж и Община Николаево за програмен период 2023-2027 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев

 

5. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево