Обявление за одобрен проект на ПУП-ПР в гр. Николаево

О Б Щ  И Н А   Н И К О Л А Е В О

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на следните заинтересовани лица:

СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

Собственик  на поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.Николаево  51648.501.16 и  51648.501.59, съставляващи УПИ XIII-16 и УПИ XIV-59 кв.3 по регулационния план на гр. Николаево, община Николаево, че   със заповед на кмета на община Николаево РД-01-175/10.05.2023 г. е одобрен:

 Проект  за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация  на  плана на гр. Николаево изработен на основание чл.135 а, ал.1 от ЗУТ. ПУП-ПР предвижда:  сливането на за поземлени  имоти 51648.501.16 и  51648.501.59  и отреждането на    УПИ XIII—2379 кв. 3 по регулационния план  на гр. Николаево, община Николаево, с квадратура  1602 кв. м.  

В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора.

 

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“