Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 17.09.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 17.09.2021 г. image

 

Изх. № 05-00-191/15.09.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Извънредно закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 17.09.2021 г. /петък/ от 09.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-188/10.09.2021 г. Относно: Избор на Председател на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

 

 

       2. Докладна записка с вх. №27-00-189/14.09.2021 г. Относно: Приемане на План за действие на Община Николаево в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-190/15.09.2021 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево като партньор по проект: „Комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево.” по Процедура „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

 

                4.Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево