Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 20.12.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 20.12.2021 г. image

Изх. № 05-00-278/10.12.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 20.12.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-270/09.12.2021 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51888.59.2 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

2.Докладна записка с вх. №27-00-271/09.12.2021 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-274/09.12.2021 г. Относно: Учредяване право на строеж върху 32 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524 по кадастралната карта на гр. Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. №№27-00-275/09.12.2021 г. Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план-(ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - с трасе обща дължина 10273,10 м и Специализиран план –схема с обща дължина 1 498,38 м за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа(ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево, село Едрево, с. Елхово община Николаево, обл. Стара Загора, приемане на Техническо здание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица - проект във връзка с чл.135, ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти общинска собственост 51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131

 

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-272/09.12.2021 г. Относно: Определяне състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти”

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-273/09.12.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. №05-00-277/10.12.2021 г. Относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

 

8. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево