Решение на ОбС Николаево № 305 от заседание, проведено на 08.12.2021 г., Протокол № 31.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

305

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 08.12.2021 г. с Протокол № 31

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

Мотиви:

Община Николаево е партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. На 09.02.2021 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево със срок до 27.04.2021 г. На 27.04.2021 г. бе подписано допълнително споразумение към горепосочения договор, с което неговият срок за изпълнение бе удължен до 30.09.2021 г. През месец септември договорът отново бе анексиран за срок до 10.12.2021 г.

Операция тип 001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ има за цел да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, като осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-голяма степен от последиците от кризата.

На 04.01.2021 г. стартира предоставянето на топъл обяд за 350 потребители от Община Николаево. Към 01.12.2021 г. общият брой на обхванатите лица вече е 415. Топлият обяд се предоставя в работните дни от месеца и включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица без доходи или с доходи под линията на бедност - хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Допустимите видове дейности по Операция „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ са:

1.        Определяне на целевите групи.

2.        Приготвяне на топъл обяд.

3.        Предоставяне на топъл обяд.

4.        Реализиране на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми.

На 01.12.2021 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Измененията касаят промяна на бюджета и продължителността на операцията.

За да може Община Николаево да предприеме действия за удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд по процедура  BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ е необходимо прилагане на Решение на Общински съвет Николаево за удължаване на срока на договор BG05FMOP001-5.001-0009-С03 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ Версия 4, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Дава съгласие Община Николаево да кандидатства за удължаване на срока на договор  BG05FMOP001-5.001-0009-С04 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ до 30.06.2022 г. 

 

2.      Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево