Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 23.02.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 23.02.2023 г. image

Изх. № 05-00-37/16.02.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 23.02.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-31/15.02.2023 г. Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Николаево за индивидуално и общо ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2023/2024 година.

 

      Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                       Докладва: Мариана Драгнева-гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-29/15.02.2023 г. Относно: Приемане на годишен отчет за 2022 година по изпълнение на «Програмата за опазване на околната среда» и «Програмата за управление на дейностите по отпадъците» на територията на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                 Докладва: Мариана Драгнева-гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-33/15.02.2023 г. Относно: Даване на съгласие от Община Николаево, в качеството й на собственик на съоръженията за водовземане, КЕИ 1, КЕИ 2, КЕИ 3 от вододайна група „Малък Солуджак“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево, община Николаево, за ползване от оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, съгласно писмо на Управителя на дружеството с вх. №12-00-16/27.01.2023 г, което да послужи пред Басейнова дирекция, за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително № 31510579/07.08.2017 г. за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Едрево, общ. Николаево, срокът на което изтича на 07.08.2023 г..

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-34/15.02.2023 г. Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет № 27, ет.2  в Здравна служба гр. Николаево за срок от 10 години.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-32/15.02.2023 г. Относно: Преобразуване на имот с идентификатор 51648.501.556 - Здравна служба гр. Николаево, общ. Николаево, ведно с построените в него сгради, от имот публична в имот частна общинска собственост.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-35/15.02.2023 г. Относно: Промяна на част от общински имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора 51648. 501.1130, с НТП – за второстепенна улица (бул. „Св. св. Кирил и Методий“ ) в кв. 12 по регулационния план на гр. Николаево, община Николаево, в характера на собствеността му - от публична в частна общинска собственост.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-30/15.02.2023 г. Относно: Разходване на средства, събрани от Община Николаево за месечни  отчисления по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                 Докладва: Мариана Драгнева-гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-36/15.02.2023 г. Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г.-за 2022 година.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: инж. Румяна Чергеланова, Председател на бюджетната комисия

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-28/10.02.2023 г. Относно: Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за периода 2023- 2025 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева-ст. експерт „Програми и проекти“

 

10. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево