Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 24.11.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 24.11.2022 г. image

Изх. № 05-00-279/16.11.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 24.11.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-272/11.11.2022 г. Относно: провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 7 декември 2022 г.

               

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: Иван Иванов, Председател на втора комисия

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-278/16.11.2022 г. Относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в административен акт на Общински съвет Николаево – Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44

 

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: инж. Захари Колев, Председател на правната комисия

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-268/08.11.20022 г. Относно: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2022 г.-Приложение № 6, прието с Решение № 336 / 19.04.2022 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2022 г.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-275/15.11.2022 г. Относно: Изразходване и разпределяне на средствата, предоставени на Община Николаево, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-277/15.11.20022 г. Относно: Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План-сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор на дирекция „ФСДМП“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-276/15.11.2022 г. Относно: Актуализация на Разчета за капиталови разходи за 2022 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Общ. Николаево и Диляна Петрова, ст. експерт Инвестиции и ОП

 

7. Докладна записка с вх. № 05-00-270/10.11.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: инж. Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-265/02.11.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-264/02.11.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-274/15.11.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

11. Точка „Разни“

Техническата документация по т. 1 от Дневния ред е на Ваше разположение в деловодството на Об С Николаево.

 

                                                               

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево