Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.08.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.08.2022 г. image

Изх. № 05-00-203/18.08.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 25.08.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. № 05-00-201/ 17.08.2022 г. Относно: Поправка на явна фактическа грешка в приетото Решение № 360, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39, с което се одобряват и приемат инвестиции извършени от оператора по В и К през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по ВиК“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов, Председател на комисия по общинска собственост

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-199/17.08.2022 г. Относно: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-200/17.08.2022 г. Относно: Отпускане на кредит от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-196/15.08.2022 г. Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-197/15.08.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-152/20.06.2022 г. Относно: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2021 г. на Община Николаево.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-202/18.08.2022 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2022 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

     Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

 

8. Точка „Разни“: Писмен отговор на Кмета на Община Николаево по наше писмо № 27-00-166/ 06.07.2022 г. - Относно: Капиталови разходи за 2021 г.

 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево