Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 26.01.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 26.01.2023 г. image

Изх. № 05-00-19/20.01.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-11/17.01.2023 г. Относно: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2023 година.

 

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-7/10.01.2023 г. Относно: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2022 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-14/18.01.2023 г. Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2023 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-8/10.01.2023 г. Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 год.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-12/18.01.2023 г. Относно: Ползване на Безлихвен заем от бюджета на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-17/19.01.2023 г. Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2022 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-15/18.01.2023 г. Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Николаево по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграцията на маргинализираните общности като ромите“; специфична цел 3 - „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-16/19.01.2023 г. Относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Николаево за 2022 година

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Любка Балканска, техн. сътрудник Об С и МКБППМН

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-18/20.01.2023 г. Относно: Осъществяване на общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Павлина Цанева – Секретар на Община Николаево

 

10. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево