Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.04.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.04.2021 г. image

Изх. № 05-00-98/21.04.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 27.04.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.      Докладна записка с вх. №05-00-89/16.04.2021 г. Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – Община Николаево за 2021 г.

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Лидия Христова, Началник Отдел Закрила на детето

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-88/16.04.2021 г. Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 11 май 2021 г.

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Атанасов, Председател на комисия в Об С Николаево

 

                3.Докладна записка с вх. №27-00-93/20.04.2021 г. Относно: Одобряване на ПУП-ПП парцеларен план (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираните територии и селищните образувания за линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 968,37 м и Специализиран план –схема с обща дължина 9,92 м за обект :„Оптична свързаност на територията на община Николаево“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-92/19.04.2021 г. Относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на Община Николаево 2022-2024 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-91/19.04.2021 г. Относно: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

                6. Докладна записка с вх. №27-00-39/16.02.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-37/16.02.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                8. Докладна записка с вх. №27-00-58/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                9. Докладна записка с вх. №27-00-54/17.03.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                10. Докладна записка с вх. №27-00-85/15.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                11. Докладна записка с вх. №27-00-87/15.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

12. Докладна записка с вх. №27-00-86/15.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

13. Докладна записка с вх. №27-00-94/20.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

14. Докладна записка с вх. №27-00-95/20.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

15. Докладна записка с вх. №27-00-96/20.04.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

     Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

16. Точка „Разни“

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Общински съвет Николаево