Промяна във въведените противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 19.04.2021 г.

Със своя заповед № РД-01-135 / 19.04.2021 г. Кметът на Община Николаево, на основание Заповед № РД-01-240 / 16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, разрешава провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма при заетост на помещението до 50 %, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 метра и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Провеждането на културно-развлекателни мероприятия на закрито и ползването на фитнес-зали се разрешава  при заетост вече до 50 % от капацитета на помещенията.

От 28.04.2021 г. се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.

Целият текст на заповед  следва:

-----------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д

№ РД-01-135

гр. Николаево, 19.04.2021 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 / 12.04.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-220 / 08.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 / 16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Изменям моя Заповед № РД-01-130 / 12.04.2021 г. , както следва:

 

            1. Точка 7 се изменя така:

„7. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

 

            2. В точки 8 и 11 изразът „не повече от 30%“ се заменя с израза „не повече от 50%“.

 

            3. Точка 14 се изменя по следния начин:

„14. До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.“.

 

II. Заповедта влиза в сила от 19.04.2021 г.

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево