Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.01.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.01.2021 г. image

Изх. № 05-00-13/22.01.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-10/21.01.2021 г. Относно: Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на Община Николаево, Дейност 623 „Чистота”, Параграф 1020 – 20 790.00 лв, в Извънбюджетна сметка по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2014 -2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Процедура BG05FMOP001-5.001 3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“,

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт ПП

 

                2. Докладна записка с вх. №27-00-09/20.01.2021 г. Относно: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на Кметът на Община Николаево и Председателя на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-08/20.01.2021 г. Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-07/20.01.2021 г. Относно: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево.

 

                  Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-12/22.01.2021 г. Относно: Определяне на реда и начина на провеждане на публично обсъждане на Проект на Бюджета на Община Николаево за 2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-01/19.01.2021 г. Относно: Взимане на решение за отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наемател по действащи наемни отношения за общински имот, за периода на обявеното извънредно положение в Република България.

                  Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-04/20.01.2021 г. Относно: Именуване на улиците и даване на административни номера на имотите в регулационните граници на с. Нова махала, община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-11/21.01.2021 г. Относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-05/20.01.2021 г. Относно: Изменение на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на ЗМДТ

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор ФСДМП-инспектор МД

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-03/19.01.2021 г. Относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2020 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Любка Балканска, секретар МКБППМН

  

               11. Точка „Разни“.

  

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Общински съвет Николаево