Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.07.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.07.2022 г. image

Изх. № 05-00-180/19.07.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-175/19.07.2022 г. Относно: Включване на ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Николаево, обл. Стара Загора, в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2022/2023 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-176/19.07.2022 г. Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2022/2023 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-177/19.07.2022 г. Относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за второ тримесечие на 2022 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител на Община Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №05-00-179/19.07.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: инж. Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-172/19.07.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

6. Докладна записка с вх. №27-00-173/19.07.2022 г. Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-174/19.07.2022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

8. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево