Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.10.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.10.2020 г. image

Изх. 05-00-264/23.10.2020  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1.Докладна записка с вх. №27-00-254/23.10.2020 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

                2. Докладна записка с вх. №27-00-257/23.10.2020 г. Относно: Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 535-„Програма за временна заетост“, параграф 0101-„Заплати и възнаграждения на персонал“-5000 лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Договор №BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора на територията на община Николаево“ и №BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост на територията на община Николаево“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. специалист „Счетоводител“

 

                3. Докладна записка с вх. №27-00-260/23.10.2020 г. Относно: Вътрешна корекция по бюджета на Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. специалист „Счетоводител“

 

                4. Докладна записка с вх. №27-00-259/23.10.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. специалист „Счетоводител“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-261/23.10.2020 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

                6. Докладна записка с вх. №27-00-258/23.10.2020 г. Относно: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на Кметът на Община Николаево и Председателя на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, Главен счетоводител

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-262/23.10.2020 г. Относно: Ползване на средства от бюджета на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Николаево, за изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Пенка Генчева

 

                8. Докладна записка с вх. №27-00-251/22.10.2020 г. Относно: Отмяна на Наредба №23 за отглеждане на животни на територията на Община Николаево, приета с Решение №60 с Протокол №11/26.06.2012 г., изменена и приета с Решение №84 с Протокол №12/27.07.2012 г. на Общински съвет-Николево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

                9. Докладна записка с вх. №27-00-252/22.10.2020 г. Относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

                10. Докладна записка с вх. №27-00-253/22.10.2020 г. Относно: Изменение на чл. 14а, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 на ЗМДТ

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор ФСДМП-инспектор МД

 

                11. Докладна записка с вх. №27-00-263/23.10.2020 г. Относно: Освобождават се НЧ „Васил Левски 1923“, НЧ „Къньо Едрев Папазов1928“, НЧ „ Христо Смирненски 1899“, при Община Николаево, от такси за сметосъбиране и сметоизвозване за стопанската 2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Диана Петкова ФСДМП-инспектор МД

 

               

                12.Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

            Председател на Общински съвет Николаево