Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.07.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.07.2020 г. image

Изх. № 05-00-196/24.07.2020  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1.Докладна записка с вх. №27-00-187/23.07.2020 г. Относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

          2. Докладна записка с вх. №27-00-186/23.07.2020 г. Относно: Повторно разглеждане на Докладна записка № 27-00-144 / 19.05.2020 г. за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с. Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

           3. Докладна записка с вх. №27-00-188/23.07.2020 г. Относно: Отпускане на еднократна материална помощ (дарение) на „Ловно рибарска дружинка“ с. Нова махала, общ.Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-189/23.07.2020 г. Относно: Отпускане на еднократна материална помощ (дарение) на Денка Танева Мазнева от с. Ветрен, ул. „Дъбрава 8“, общ.Мъглиж, обл. Стара Загора

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

             5. Докладна записка с вх. №27-00-191/23.07.2020 г. Относно: Приемане на «Програма за опазване на околната среда в Община Николаево за периода 2020-2024 г.“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

            6. Докладна записка с вх. №27-00-184/23.07.2020 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

           7. Докладна записка с вх. №27-00-195/23.07.2020 г. Относно: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

         8. Докладна записка с вх. №27-00-192/23.07.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

         9. Докладна записка с вх. №27-00-193/23.07.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

         10. Докладна записка с вх. №27-00-194/23.07.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

         11. Докладна записка с вх. №27-00-185/23.07.2020 г. Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2020/2021 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

         12. Докладна записка с вх. №27-00-190/23.07.2020 г. Относно: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево обл. Стара Загора в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

             13. Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

         Председател на Общински съвет Николаево