Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.03.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.03.2022 г. image

Изх. № 05-00-64/22.03.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито извънредно заседание на Общински съвет-Николаево на 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №05-00-53/15.03.2022 г. Относно: Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбран общински съветник и допълване състава на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-58/21.03.2022 г. Относно: Определяне представител на Общинския съвет Николаево в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

 

3. Докладна записка с вх. №05-00-54/15.03.2022 г. Относно: Провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 7 април 2022 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-59/21.03.2022 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-52/14.03.2022 г. Относно: Безвъзмездно настаняване на украински граждани в общински имот в гр. Николаево, община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-48/14.03.2022 г. Относно: Годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2021-2028 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-66/23.03.2022 г. Относно: Приемане на решение за изработването на паметник на Апостола на свободата Васил Левски и определяне на място за поставянето му в град Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

      Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-63/21.03.2022 г. Относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства считано от 01.04.2022 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-55/16.03.2022 г. Относно: Отмяна на Решение № 315/27.01.2022 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов многофункционален багер - товарач.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

 

10. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево