Помощ в дома

ОБЯВА

     До 10 март 2013 г. в Община Николаево ще започне да функционира „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж. Проектът е с продължителност 14 месеца и се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС в размер на 92 031,85 лв.

      Звеното за услуги в домашна среда разширява дейността на съществуващия Домашен социален патронаж и ще осигури почасови грижи в ежедневието на 25 лица от Община Николаево, намиращи се в частична или пълна невъзможност за самообслужване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се предоставят 3 типа почасови услуги:

1.Дейности за лична помощ /личен асистент/:

 • помощ за поддържане на лична хигиена,
 • помощ при хранене;
 • помощ при вземане на лекарства;
 • рехабилитационни услуги;
 • придружаване до детско и учебно заведение;
 • придружаване до болнично заведение  и други

2.  Дейности за социална подкрепа и социално  включване /социален асистент/:

 • помощ в общуването и осъществяване на социални контакти
 • придружаване при посещения на културни мероприятия  и др.
 • помощ при писане на писма,заявления и подаването им до съответните институции и други

3. Дейности за помощ при комунално-битови дейности /домашен помощник/:

 • пазаруване;
 • поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от  ползвателите на услугата;
 • извършване на административни услуги и плащания;
 • приготвяне на храна с продукти на потребителя и други.

      Предоставяне на услуги по проекта  ще се извършва във всички  населени места на Община Николаево – гр.Николаево, с.Нова Махала, с.Едрево и с.Елхово.

      Лицата желаещи да получават почасови социални услуги трябва да подадат следните документи:

1.  Заявлениe по  образец

2.  Декларация по образец;

3.  Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;

4.  Копие на експертно решение на ДЕЛК/ ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК;

5.  Копие от амбулаторен картон;

6.  Актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние;

7.  Документ за представителство.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Николаево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0174-C0001

„Помощ в дома”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Подборът на потребителите на социалните услуги ще се извърши на база изготвени  оценки на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Гурково, съгласно Методика  за оценка на потребностите  на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Изготвените оценки ще се разгледат от  комисия, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители  и на чакащите за включване.

      Одобрените  потребители  ще  заплащат  потребителска  такса за  получените  почасови  услуги в зависимост от  месечния им доход.

      С реализирането на проект „Помощ в дома” ще бъдат разкрити 13 нови работни места в сектора на социалните услуги за безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия.

       Подборът на доставчиците на услугите ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на община Николаево. За одобрените лица, които не са преминали  през идентично обучение по други  програми  или друг ред, ще се проведе въвеждащо  обучение за предоставяне на социални  услуги в домашна среда. Всички лица, които  желаят да предоставят почасови социални услуги в домашна среда, трябва да  подадат :

1.  Заявления по  образец;  

2.  Автобиография;

3.  Копие от диплома за завършено образование;

4.  Свидетелство за съдимост;

5.  Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;

6.  Медицинско свидетелство за работа;

7. Копие от документ, удостоверяващ завършено идентично обучение по други проекти и програми;           

8.  Служебна бележка от „Бюро по труда” за актуална регистрация.