О Б Я В А за набиране на потребители на почасови услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда ”

О Б Я В А

 

за набиране на потребители на почасови услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда ”

 

Община Николаево започва да приема документи на кандидати за потребители по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» по предоставяне на почасови услуги в Звено за услуги в домашна среда.

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

  • Лица   с   трайни   увреждания   с   ограничения    или    невъзможност    за

самообслужване, в това число и деца под 18 години;

  • Възрастни  хора  с  ограничения  или  невъзможност  за   самообслужване.

Кандидатите, които желаят да  ползват  услугите,  предоставяни  в  хода  на реализация на проекта по настоящата схема подават следните документи:

1. Заявление по образец;

2. Декларация по образец;

3. Копие на лична карта и оригинал за справка;

4. Копие на експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК;

5. Копие от амбулаторен картон /ако има такъв/;

6. Актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното

състояние /епикризи и други/;

7. Документ за представителство.

     Възрастните хора с ограничения или  невъзможност  за  самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние, подават заявление за кандидатстване и копие на лична карта, както и оригинал на  личната карта за справка.

     Документи се подават всеки делничен ден от 12,00 до 13,00 часа през периода от 01.02.2013  до  14.02.2013  година  в  Център за административно обслужване,  намиращ се на адрес: гр. Николаево, ул.„Г.Бенковски3.

 

 

За допълнителна информация:

04330/2040, 0894083593 – Илияна Кишева – ръководител на проекта