ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2089

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2089

На основание на:
Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с Преходни и заключителни разпоредби - §5

 

Описание на резултат от услугата:
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект

Необходими документи:

● заявление за потвърждаване или промяна на категорията по образец;
● декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
● декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
● справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
● копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
● формуляр по образец за определяне на категорията;
● копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
● изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
● документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 5 години.

Срок на изпълнение: 
14 дни от заповедта на кмета за потвърждаване на категорията на туристическия обект

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се подава в Oбщинска администрация -Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в служба „Местни приходи“ или по банков път, след което преписката се насочва към дирекция „ОД и УТ“, където се извършва проверка на приложените документи. Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното. В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. В случай, че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория. За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото. В случай на промяна на категорията на обекта, новата табела се получава след връщане на предходно издадената. Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице, може да подаде в Община Николаево заявление за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му. На лицето не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория. 

Такса:
В случаите по чл. 134, ал. 1 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по чл. 134, ал. 5 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 450 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 5, ал. 3, от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137