През месец октомври 2014 г. стартира поредната услуга по проект „Социално включване” в Община Николаево - „Здравна консултация за деца”.

През месец октомври 2014 г. стартира поредната  услуга по проект „Социално включване” в Община Николаево -  „Здравна консултация за деца”.

 

Услугата  „Здравна консултация за деца” ( от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) цели:

 • редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата;
 • превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;
 •  осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

 

      Основно дейностите ще се изпълняват в следните населени места: гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова Махала.           

            Дейностите  в услуга „Здравна консултация за деца” ще се реализират от екип от консултанти, който включва :педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор. При изпълнение на задачите  всеки консултант е длъжен:

 • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
 • да участва в обучения, организирани от МТСП и община Николаево;
 • да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
 • да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая.

 

            Основните дейности в услугата „Здравна консултация за деца” са:

 1. Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
 2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър;
 3.  Разработване на информационни материали за родителите;
 4. Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
 5. Провеждането на мобилна работа;
 6. Подготовка и провеждане на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга;.
 7.   Установяване на здравния статус на детето;
 8.    Измерване на височината и теглото на детето, главата, гръдния кош;
 9.   Следене на имунизационния календар, организиране на имунизациите в сътрудничество с личните лекари на децата, съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар;
 10. Преглед и диагностика на психомоторното развитие - ежемесечно през първата година, на тримесечие през втората година, на полугодие през третата година и веднъж на 6 месеца за  деца от 4 до 7 години;
 11. Профилактика на детските заболявания;
 12. Провеждане на консултации с родители за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което бебето приема при хранене и др.;
 13. Провеждане на обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето;
 14. Провеждане на обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето и детето, практики за подобряване на общото здравословно състояние на детето, процедури за оформяне на тялото;
 15. Разработване на информационни материали, свързани с превенция и профилактика на детските заболявания;
 16. Провеждане на консултации по отношение на съня – информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на децата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др.;
 17. Профилактични стоматологични прегледи и диагностика веднъж на 6 месеца за деца от 3 до 7 години;
 18. Насочване към зъболекар, когато е необходимо лечение;
 19. Обучение на децата и техните родители в основни правила за поддържане на добра устна хигиена и здраве (включително раздаване на хигиенизиращи средства);
 20. Разработване на информационни материали, свързани с превенция и профилактика на зъбните заболявания;