Публични търгове - обява

О  Б  Я  В  А

 

            І. На основание Заповед №  234 / 18.11.2014г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, по ред както следва:

 

А/ Продажба на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.973 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 400 кв. м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с адрес на ПИ гр. Николаево – п. код 6190, номер по предходен план: УПИ XXII в кв. 25 по плана на гр. Николаево, при съседи: 51648.501.255; 51648.501.972; 51648.501.2301; 51648.501.974. Начална тръжна цена за продажба на имота 3400 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.408, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 439 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята VIII  с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000408 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.633.743; 48163.633.744; 48163.633.520; 48163.633.623; 48163.633.409. Начална тръжна цена за продажба на имота 136,00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.517 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1027 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята VIII , с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000517 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.633.613; 48163.633.518; 48163.633.284; 48163.633.519. Начална тръжна цена за продажба на имота 318,00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.520 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 643 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята VIII с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000520 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.633.743; 48163.633.744; 48163.633.753; 48163.633.623; 48163.633.408. Начална тръжна цена за продажба на имота 199,00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 48163.633.524 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 9178 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята V , с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000524  в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.633.508; 48163.633.285; 48163.633.525; 48163.633.510; 48163.633.513; 48163.633.522; 48163.633.512; 48163.501.950; 48163.501.1358; 48163.633.509. Начална тръжна цена за продажба на имота 4439,00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 51888.21.110, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3478 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; номер по предходен план: 021110 в м.”Над село” в землището на с. Нова Махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена за продажба на имота 2713,00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.4, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 993 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 70004 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.5; 48163.70.249; 48163.70.3. Начална тръжна цена за продажба на имота 375,00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.7, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 604 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 70007 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.8; 48163.70.249; 48163.70.6. Начална тръжна цена за продажба на имота 228,00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.8, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1087 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 70008 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.9; 48163.70.249; 48163.70.7. Начална тръжна цена за продажба на имота 411,00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.9, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1223 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 70009 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.10; 48163.70.249; 48163.70.8. Начална тръжна цена за продажба на имота 461,00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.14 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1049 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070014 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.15; 48163.70.249; 48163.70.13. Начална тръжна цена за продажба на имота 396,00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.16 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 948 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI , с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070016 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.17; 48163.70.249; 48163.70.15. Начална тръжна цена за продажба на имота 358,00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.17, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 6604 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070017 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.18; 48163.70.249; 48163.70.16. Начална тръжна цена за продажба на имота 2543,00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.19 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет точка деветнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3569 кв.м. (три хиляди петстотин шестдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI (шеста), с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070019 (нула седем нула нула едно девет) в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.20; 48163.70.249; 48163.70.18. Начална тръжна цена за продажба на имота 1365,00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 48163.70.20 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет точка двадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3391 кв.м. (три хиляди триста деветдесет и едно квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070020 в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.21; 48163.70.249; 48163.70.19. Начална тръжна цена за продажба на имота 1297,00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 48163.70., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 595 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Елхово, п. код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 070022  в землището на с. Елхово – ЕКАТТЕ 48163, при съседи: 48163.70.275; 48163.70.23; 48163.70.249; 48163.70.21. Начална тръжна цена за продажба на имота 225,00 лв.       

  

ІІ.  Търговете да се проведат на 22.12.2014 г., както следва:

 

 • търгът по раздел І-А, точка   1 – 09:00 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   2 – 09:.15 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   3 – 09: 30 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   4 – 09: 45 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   5 – 10: 00 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   6 – 10: 15 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   7 – 10: 30 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   8 – 10: 45 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   9 – 11: 00 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   10 – 11: 15 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   11 – 11: 30 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   12 – 11: 45 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   13 – 12: 00 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   14 – 12: 15 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   15 – 12: 30 часа
 • търгът по раздел І-А, точка   16 – 12: 45 часа

 

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 19.12.2014 г.

 

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 19.12.2014 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

V. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 19.12.2014 г., 17.00 часа.

 

            За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40