ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА – 2113

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА – 2113

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:
- Разрешение за строеж

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 
3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж а за елементи на техническата инфраструктура 10 год.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация“ в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи разрешението за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока, се презаверява. Презавереното разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

Техническа такса: 40,00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/25966de6-4f11-4965-a5c9-555a0e5e2c84